Bartek Brażewicz - article's author
Autor: Bartek Brażewicz

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) nakłada na spółki akcyjne, do których zalicza się Me & My Friends S.A. (dalej: Spółka), obowiązek m.in. wezwania akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia w spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji oraz udostępnienia informacji o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

Realizując powyższe obowiązki Spółka w dniu 30 września 2020 r. wezwała swoich akcjonariuszy do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. O nadaniu kolejnych wezwań będziemy informować na bieżąco.